Algemene voorwaarden

HUYD hanteert de Algemene Voorwaarden van de NRTO.

De Algemene Voorwaarden Zakelijke afnemers van de NRTO zijn van toepassing wanneer een werkgever, werknemer of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een dienst van HUYD afneemt.

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de NRTO zijn van toepassing wanneer een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een dienst van HUYD afneemt.

Als lid van de NRTO voldoet HUYD aan de gedragscode NRTO. Deze kunt u hier terugvinden.

Voor meer informatie zie de website van de NRTO: https://www.nrto.nl/.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van de NRTO.

Artikel 1. Definities

 1. HUYD: HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals, gevestigd te (2421 JX) Nieuwkoop, aan De Regenboog 21, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64124266.
 2. Bezoeker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon of een overheidsorganisatie, welke gebruik maakt van de Dienst.
 3. Dienst: de mogelijkheid om fysieke en/of digitale evenementen, bijeenkomsten en/of cursussen bij te wonen en/of te volgen.
 4. Overeenkomst: overeenkomst tussen HUYD en de Bezoeker met betrekking tot de Dienst.

Artikel 2. Inschrijving & totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Inschrijving voor de cursus of congres vindt uitsluitend plaats door middel van een digitaal inschrijfformulier op de website www.huydexpertise.nl/inschrijven. Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld. Door het aanvinken van de onderdelen “Ik ben op de hoogte van de cursusinformatie/congresinformatie en ga akkoord met de algemene voorwaarden” tijdens het inschrijven via de website, verklaart u op de hoogte te zijn van alle relevante cursusinformatie/congresinformatie en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden .
 2. Voor de inschrijving is vereist dat akkoord wordt gegaan met de inschrijving en betalingsvoorwaarden.
 3. De inschrijving is definitief wanneer HUYD een bevestigingsmail heeft verzonden en de betaling door HUYD is ontvangen.
 4. De overeenkomst treedt in als de inschrijving definitief is en wordt beëindigd nadat het de Dienst heeft plaatsgevonden en de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen door beide partijen zijn voldaan.
 5. HUYD waarborgt dat de overeenkomst kan worden nageleefd bij wijzigingen in de organisatie of het dienstaanbod. HUYD wijzigt en/of beëindigt de overeenkomst alleen in overleg met Bezoeker.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

 1. De vergoedingen zijn inclusief catering, cursusmateriaal, toetsing, certificaat en administratiekosten. De vergoeding dient via betaalsysteem iDEAL of Bancontact op de website te worden voldaan of binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum per banktransactie naar het op de factuur vermelde IBAN nummer.
 2. HUYD stuurt voor elke inschrijving via betaalsysteem iDEAL of Bancontact op de website een factuur ten behoeve van de eigen administratie van Bezoeker.
 3. HUYD is opgenomen in het register van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van Btw-heffing.
 4. Een directe regeling voor de betaling van de kosten door de werkgever van een cursus/congres vindt uitsluitend plaats door middel van akkoord tussen werkgever en Bezoeker. De betalingsverplichtingen worden voor de Bezoeker overgenomen door zijn/haar werkgever bij vermelding van zijn/haar gegevens op het inschrijfformulier.
  In het geval dat niet aan de betaling wordt voldaan is HUYD gerechtigd zowel de Bezoeker als de werkgever aan te spreken de openstaande factuur te voldoen.

Artikel 4. Annulering

 1. Iedere Bezoeker heeft na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen. Door voor het einde van de wettelijke bedenktermijn aan een (online) cursus te starten, doe je afstand van dit recht van ontbinding.
 2. De Bezoeker is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, waarbij annulering enkel schriftelijk per email kan geschieden, indien gewenst kan het formulier voor ontbinding worden gebruikt, met inachtneming van het volgende;

1) Als de Bezoeker een werkgever (of diens werknemer) of zzp’er betreft die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een dienst van HUYD afneemt, dan geldt;

a. Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 30% van de vergoeding verschuldigd;
b. Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 50% van de vergoeding verschuldigd;
c. Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 70% van de vergoeding verschuldigd;
d. Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 100% van de vergoeding verschuldigd.
e. Bij tussentijdse beëindiging 100% van de vergoeding verschuldigd

2) Als de Bezoeker niet past in de omschrijving van artikel 4 lid 2.1 en zich inschrijft als consument, dan geldt;

a. Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de vergoeding verschuldigd;
b. Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de vergoeding verschuldigd;
c. Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de vergoeding verschuldigd;
d. Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de vergoeding verschuldigd.
e. Bij tussentijdse beëindiging 50% van de vergoeding verschuldigd plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of Bezoeker aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).

3) Indien op basis van artikel 4 lid 1 of 2 sprake is van restitutie van gelden aan Bezoeker, dan zal terugbetaling binnen 14 dagen na annulering plaatsvinden op het opgegeven bankrekeningnummer van de Bezoeker.

 1. Het niet verschijnen op het congres/de cursus zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het congres/de cursus.
 2. Indien een Bezoeker (door overmacht) niet aan een cursus/het congres kan deelnemen, dan is de Bezoeker gerechtigd zonder bijkomende kosten een vervanger die aan de kwalificatie-eisen voldoet de cursus/het congres te laten volgen.
 3. HUYD kan bij een, naar haar oordeel, te gering aantal aanmeldingen een cursus/het congres niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven Bezoekers ten minste één week voor de aanvang van de cursus/het congres bericht en wordt het door de Bezoeker betaalde bedrag binnen 14 dagen na het bericht terugbetaald. Bij onvoldoende belangstelling voor de cursus kan HUYD eventueel een voorstel doen tot aanpassing van de cursusduur, cursusplaats of de cursusprijs. HUYD behoudt zich ook het recht een cursus door één docent te laten verzorgen in plaats van de twee docenten die in de cursusinformatie worden vermeld en is gerechtigd voor de uitvoering van de dienst derden in te schakelen.

Artikel 5. Bijeenkomsten cursus/congres

 1. De plaats waar en de tijden waarop de diverse cursussen of congressen plaatsvinden, zijn vermeld op www.huydexpertise.nl. HUYD behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen. Bezoeker ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus de cursushandleiding en eventueel studiemateriaal (aanbevolen literatuur ter voorbereiding) per mail.
 2. Online cursussen worden zelfstandig door de Bezoeker in de thuisomgeving gevolgd. Op werkdagen ontvangt de Bezoeker binnen 24 uur na inschrijving de persoonlijke inloggegevens. Vanaf het moment van ontvangst van de inloggegevens is de online cursus beschikbaar en toegankelijk voor de Bezoeker. De blijft na deze datum 1 jaar beschikbaar. De Bezoeker draagt er zorg voor om de opleiding binnen 1 jaar na ontvangst van de inloggegevens af te ronden.
 3. HUYD behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursus/het congres.

Artikel 6. Toetsing en examens

 1. De criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een certificaat en eventuele accreditatiepunten zullen per cursus worden opgesteld. De criteria kunnen bestaan uit de volgende items:
  a. Verplichte toetsing
  b. Mate van inzet en participatie
  c. Beroepsproducten
  d. Voortgangs-, functionerings- en eindgesprekken
 2. Iedere cursus zal vooraf de toetsings- en beoordelingskaders kenbaar maken. De algehele kwaliteitsbewaking is in handen van HUYD.
 3. Iedere cursus wordt afgerond met een deelnemersevaluatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Al het aangeboden cursus/congres materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door HUYD verstrekte zaken rusten auteursrechten van HUYD of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming HUYD worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding/congres als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van HUYD. De copyright/eigendomsrechten op de cursussen berusten volledig bij HUYD.
 2. De Bezoeker erkent de in dit artikel genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van HUYD om de werkelijk geleden schade verhalen op de Bezoeker.

Artikel 8. Overmacht

 1. HUYD behoudt zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden in ieder geval verstaan, maar niet beperkt tot, de omstandigheid dat opdrachtnemers van HUYD niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten, sprekers, workshophouders of medewerkers, pan- en epidemieën en overheidsingrijpen van welke aard dan ook.
 2. Ingeval van overmacht is HUYD gerechtigd (a) de uitvoering van de Dienst gedurende de overmacht op te schorten, of (b) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn of (c) de cursus/ het congres in een andere vorm aanbieden.
 3. Bezoeker heeft pas het recht om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van overmacht aan de zijde van HUYD, wanneer de overmachtssituatie minimaal twaalf weken aaneengesloten heeft geduurd.

Artikel 9. Vragen

 1. Vragen van administratieve aard en over de inhoud van de cursussen en/of het congres worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij HUYD per e-mail. Op straffe van verval, dient een klacht uiterlijk binnen 30 dagen na de laatste dag van de cursus of het congres door HUYD te zijn ontvangen.
 2. Vragen en klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld door HUYD. Kim van der Meer en Roos Visser fungeren als klachtenfunctionarissen.
 3. HUYD streeft ernaar uw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden binnen de genoemde termijn beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de reactietermijn.
 4. HUYD- Expertisecentrum voor huidprofessionals streeft ernaar samen met de Bezoeker tot een passende oplossing te komen. Indien HUYD en de Bezoeker er samen niet uit komen, kan de Bezoeker zich kosteloos wenden tot Kim Kamminga via 06-25096104, hierna te noemen; onafhankelijke derde, voor bemiddeling. Uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor HUYD. Eventuele consequenties worden door HUYD zo spoedig mogelijk afgehandeld.
 5. Mocht de klacht na uitspraak van de onafhankelijke derde niet tot tevredenheid zijn opgelost, dan kan de Bezoeker die zich heeft ingeschreven als consument zich wenden tot de geschillencommissie van de NRTO. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend, eventuele consequenties worden door HUYD zo spoedig mogelijk afgehandeld.
 6. Klachten en de afhandelingswijze hiervan worden geregistreerd en voor de termijn van een jaar bewaard.

Artikel 11. Geheimhouding

De medewerkers van HUYD zullen alle informatie die afkomstig is van de Bezoekers vertrouwelijk behandelen. Ook alle informatie van of over de Bezoekers die HUYD verneemt of observeert is voor HUYD vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Dat alles houdt onder meer in dat in het algemeen geen tot één persoon te herleiden gegevens naar buiten mogen worden gebracht.