Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inschrijving

 1. Inschrijving voor de cursus of congres vindt uitsluitend plaats door middel van een digitaal inschrijfformulier op de website www.huydexpertise.nl/inschrijven. Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld. Door het aanvinken van de onderdelen “Ik ben op de hoogte van de cursusinformatie/congresinformatie en ga akkoord met de algemene voorwaarden” tijdens het inschrijven via de website, verklaart u op de hoogte te zijn van alle relevante cursusinformatie/congresinformatie en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden .
 2. De inschrijving is definitief indien akkoord wordt gegaan met de inschrijving en betalingsvoorwaarden.
 3. De inschrijving is definitief wanneer u van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen en de betaling is voldaan.

Artikel 2. Annulering

 1. Iedere deelnemer heeft na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen.
 2. Annulering dient schriftelijk te gebeuren per e-mail. De e-maildatum is de annuleringsdatum.
 3. Annulering kan kosteloos tenzij:
  a. dit geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus/congres; men is 100% van de cursuskosten verschuldigd;
  b. dit geschiedt tussen 14 en 21 dagen voor aanvang van de cursus/congres; men is 75% van de kosten verschuldigd;
  c. dit geschiedt tussen 21 en 28 dagen voor aanvang van de cursus/congres: men is €50,- administratiekosten verschuldigd per cursusdag.
 4. Restitutie na annulering van het volgens punt 2.3 verschuldigde bedrag, zal binnen 10 werkdagen door HUYD worden teruggestort op het IBAN nummer van betaling.
 5. Indien een deelnemer (door overmacht) niet aan een cursus/het congres kan deelnemen, dan is de deelnemer gerechtigd zonder bijkomende kosten een vervanger die aan de kwalificatie-eisen voldoet de cursus/het congres te laten volgen.
 6. Annulering tijdens de cursus/het congres is niet mogelijk.
 7. HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus/het congres niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten/deelnemers ten minste één week voor de aanvang van de cursus/het congres bericht en wordt het volledige bedrag terugbetaald. Bij onvoldoende belangstelling voor de cursus kan HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals eventueel een voorstel doen tot aanpassing van de cursusduur, cursusplaats of de cursusprijs. HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals behoudt zich ook het recht een cursus door één docent te laten verzorgen in plaats van de twee docenten die in de cursusinformatie worden vermeld.
 8. Indien een cursus/congres door overmacht niet plaats kan vinden, is de deelnemer 100% van het deelnamebedrag verschuldigd.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

 1. De prijzen van de cursus of het congres zijn vermeld op www.huydexpertise.nl. De prijzen zijn inclusief catering, cursusmateriaal, toetsing, certificaat en administratiekosten. Het cursusgeld dient via betaalsysteem iDEAL op de website te worden voldaan of binnen 14 dagen na toezending van de factuur per banktransactie naar het op de factuur vermelde IBAN nummer.
 2. HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals is opgenomen in het register van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van Btw-heffing.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt er een wettelijke rente van 3% berekend over het nog te betalen bedrag. Deze wettelijke rente is vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
 4. HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals is in geval van achterstand van betaling door een deelnemer, bevoegd betrokkene de toegang tot de cursus/het congres te ontzeggen zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Daarenboven is HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen.
 5. Een directe regeling voor de betaling van de kosten door de werkgever van een cursus/congres vindt uitsluitend plaats door middel van akkoord tussen werkgever en deelnemer. De betalingsverplichtingen worden voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever bij vermelding van zijn/haar gegevens op het inschrijfformulier.
  In het geval dat niet aan de betaling wordt voldaan zal de deelnemer aansprakelijk worden gesteld en de factuur door de deelnemer voldaan moeten worden.

Artikel 4. Bijeenkomsten cursus/congres

 1. De plaats waar en de tijden waarop de diverse cursussen of congressen plaatsvinden, zijn vermeld op www.huydexpertise.nl. HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen.
 2. HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursus/het congres.

Artikel 5. Toetsing en examens

 1. De criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een certificaat of diploma zullen per cursus worden opgesteld. De criteria kunnen bestaan uit de volgende items:
  a. Verplichte toetsing
  b. Mate van inzet en participatie
  c. Beroepsproducten
  d. Voortgangs-, functionerings- en eindgesprekken
 2. Iedere cursus zal vooraf de toetsings- en beoordelingskaders kenbaar maken. De algehele kwaliteitsbewaking is in handen van HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals.

Artikel 6. Auteurs en eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom en de verschafte en samengestelde leermiddelen komen uitsluitend toe aan HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals. Het is niet toegestaan om cursusmateriaal/congresmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals stelt zich noch aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met door HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Artikel 8. Vragen

 1. Vragen van administratieve aard en over de inhoud van de cursussen en/of het congres worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij HUYD per e-mail. De klacht kan uiterlijk tot een maand na afronding van de cursus of het congres ingediend worden. Binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, zal een bevestiging van ontvangst worden verstuurd. Wij streven ernaar uw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden binnen de genoemde termijn beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de reactietermijn.
 2. Vragen en klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld door HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals. Kim van der Meer en Roos Visser fungeren als klachtenfunctionarissen.
 3. Klachten moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals nadat men de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De klacht kan uiterlijk tot een maand na afronding van de cursus of het congres ingediend worden. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat men zijn of haar rechten ter zake verliest.
 4. HUYD- Expertisecentrum voor huidprofessionals streeft ernaar samen met de deelnemer tot een passende oplossing te komen. Indien HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals en de deelnemer er samen niet uit komen, kan de deelnemer zich wenden tot Kim Kamminga via 06-25096104, hierna te noemen; onafhankelijke derde. Uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals. Eventuele consequenties worden door HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals zo spoedig mogelijk afgehandeld.
 5. Klachten en de afhandelingswijze hiervan worden geregistreerd en voor de termijn van een jaar bewaard.

Artikel 10. Geheimhouding

De medewerkers van HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals zullen alle informatie die afkomstig is van de deelnemers zelf vertrouwelijk behandelen. Dat houdt onder meer in dat in het algemeen geen tot één persoon te herleiden gegevens naar buiten mogen worden gebracht.

Artikel 11. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Door inschrijving via het inschrijfformulier op de website www.huydexpertise.nl geeft de deelnemer te kennen deze voorwaarden en de cursusinformatie/congresinformatie te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en de betreffende cursusinformatie/congresinformatie vormen de gehele overeenkomst. De overeenkomst eindigt na de opgegeven afronding van de cursus/het congres. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk per e-mail mogelijk.